Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

TMMOB

Mimarlar Odası

Öğrenci Üyelik Yönetmeliği Taslağı

(39. Dönem Olağanüstü Genel Kurula sunulan hali)

 

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

                Madde 1- Bu yönetmelik, mezun olduklarında Mimarlar Odasına kayıt olma hakkı kazanacak olan, Üniversitelerin Mimarlık ve ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını sağlamak, mesleki gelişmelerine yardımcı olmak, bilimsel çalışmalar yapabilmeleri için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlamak, eğitimin ve öğrencilerin sorunlarını araştırıp öneriler geliştirmek, yaz okulları düzenlemek , mesleği ve meslek kuruluşunu tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, mezun olduklarında Mimarlar Odasına kayıt olma hakkı kazanacak olan, Üniversitelerin Mimarlık ve ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin “Öğrenci Üye” olarak kaydedilmesi esaslarını ve öğrenci üyelerin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Öğrenci Kolu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

 

Oda   

:

Mimarlar Odası’nı

Şube

:

Mimarlar Odası Şubelerini

Yönetim Kurulu

:

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nu

Öğrenci

:

Mezun olduklarında Mimarlar Odasına kayıt olma hakkı kazanacak olan, Üniversitelerin Mimarlık ve ilgili bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerini

Öğrenci Üye  

:

Mezun olduklarında Mimarlar Odasına kayıt olma hakkı kazanacak olan, Üniversitelerin Mimarlık ve ilgili bölümlerinde öğrenim gören ve Oda’ya kaydı yapılan lisans öğrencilerini

Üye 

:

Mimarlar Odası üyelerini

 

ifade eder.

ÜYELİK

 

Öğrenci Üyelik Şartları

Madde 5- Öğrenci üye olmak için, üniversitelerin mimarlık ve ilgili bölümlerinde lisans öğrencisi olma şartı aranır.

Öğrenci Üyelik İçin Gerekli Belgeler

Madde 6-

a)       4 adet vesikalık fotoğraf

b)       Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

c)       Başvuru tarihi itibariyle öğrenci olduğunu belirtir üniversiteden alınmış belge

d)       Oda’ya üye olma isteğini belirten, oda tarafından hazırlanmış başvuru formu

Öğrenci Üyeliğe Kayıt

Madde 7- Bu yönetmeliğin 5 inci maddesindeki koşulları sağlayanlar, 6 ıncı maddede sayılan belgelerle, ilgili Şubeye başvurmaları halinde, Şube Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci Üyeliğe kabul edilirler. Öğrenci Üyeliğe kabul edilenlere Öğrenci Üye Kimlik Belgesi verilir. Şube Yönetim Kurulu, kaydettikleri Öğrenci Üyeleri Oda Yönetim Kurulu’na bildirir.

Öğrenci Üye her öğretim yılının başlamasından itibaren en geç otuz gün içinde, kayıt yenilemek için kayıtlı bulunduğu Şubeye başvurur. Başvuru dönemi için, öğrenci belgesi ibraz etmeyen öğrencilerin üye kayıtları yenilenmez.

Öğrenci Üyelerin Hak, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8-

a)       Oda organlarına aday olamaz, seçimlerde oy kullanamazlar.

b)       Oda ile yakın ilişki kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat ederler.

c)       Odanın öğrencilere sunduğu hizmetlerden öncelikli olarak yararlanırlar.

d)       Şube Yönetim Kurulu kararıyla Şube Komisyonlarına, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda Komisyonlarına “Öğrenci Üye” statüsüyle katılabilirler.

e)    Oda’nın sağladığı “Staj” olanaklarından öncelikli olarak yararlanırlar.

f)  Mimarlar Odası Sürekli Gelişim Merkezi, program ve çalışmalarından yararlanırlar.

Öğrenci Üyeliğin Son Bulması

Madde 9- Öğrenci üyelik, aşağıda belirtilen hallerde son bulur:

a)  Öğrenci üyenin istifa etmesi

b)  Şube Yönetim Kurulu tarafından yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle

c)  Öğrenci Üyeliğin yenilenmemesi

d)  Herhangi bir nedenle öğrenciliğinin son bulması

 

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

 

Öğrenci Üyeler Temsilciler Kurulu

Madde 10- Öğrenci üyeler okullarında, öğrenci okul temsilciliklerini seçimle oluştururlar. Mimarlar Odası Şubelerinde, o Şubenin etkinlik bölgesindeki mimarlık okullarındaki öğrenci okul temsilciliklerinden  görevlendirilecek birer temsilcinin katılımı ile Şube öğrenci temsilciliği oluşturulur. Oda merkezinde ise, öğrenci okul temsilciliklerinin her birinden bir temsilcinin katılımı ile Öğrenci Temsilciler Kurulu oluşturulur.

Öğrenci Temsilciler Kurullarının Çalışma Alanları

Madde 11-

a)  Oda-Öğrenci ve Öğrenciler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

b) Eğitim üzerine çalışma grupları oluşturmak, Odanın düzenlediği panel, sempozyum, kongre, kurultay organizasyonlarında görev almak ve katkıda bulunmak,

c) Öğrencilerin staj, temalı yaz okulları organizasyonlarında, Odaca düzenlenen sosyal, kültürel etkinlikler ve geleneksel mimarlık öğrencileri buluşması konularında iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

d) Odanın eğitim sorunları ve mesleki alanlarına yönelik politikalarına katkı sağlamak; mimarlık eğitimi ve meslek düzenine ilişkin Odanın oluşturduğu veya katıldığı kurullarda çalışma yapmak ve görev almak,

e)  TMMOB Öğrenci Temsilciliğinde Oda’yı temsil etmek.

 

Öğrenci Temsilcilikler Kurulunun Çalışma Şekli

Madde 12- Öğrenci Temsilcilikler Kurulu Oda’ya karşı sorumludurlar. Şube/Oda Yönetim Kurulları ile koordinasyon içerisinde çalışırlar.

SON HÜKÜMLER

Mali Hükümler

Madde 13- Öğrenci çalışmaları ile ilgili olarak ayrı bir bütçe yoktur. Oda olanakları ve bütçesinden, bütçe esaslarına uygun olarak ve olanaklar çerçevesinde yararlanırlar. Öğrencilerden üyelik ödentisi alınmaz.

Yürürlük

    Madde  14- Bu yönetmelik 20-21 Kasım 2004  Oda Olağanüstü Genel Kurul kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerini  Oda Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Okunma Sayisi : 12729
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 15.04.2021 - 13:18:31
Şu an 54 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları